Ouders die overwegen om hun kind op onze school aan te melden kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek informeren wij u over de werkwijze van onze school en is er voor u alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook stellen wij het op prijs als u ons iets over uw kind vertelt. Na de eerste kennismaking leiden wij u rond door het gebouw, waarbij we ook een kijkje in de groepen zullen nemen. Het heeft onze voorkeur om het kennismakingsgesprek  onder schooltijd te laten plaatsvinden, zodat u een helder beeld krijgt van de dagelijkse gang van zaken op school. Als een afspraak onder schooltijd niet mogelijk is dan kan het kennismakingsgesprek ook na schooltijd of in de avonduren plaatsvinden. Uw kind kan bij de kennismaking aanwezig zijn.
U kunt onze school ook bezoeken tijdens de open avond en de open middag, die jaarlijks worden gehouden. Deze worden aangekondigd op onze website en in de lokale media.

Aanmeldingsformulier
Nadat wij het ingevulde aanmeldingsformulier van u hebben ontvangen staat de leerlingen bij onze school ingeschreven. De ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt door ons schriftelijk bevestigd. Bij aanmelding van uw kind dient u er zorg voor te dragen dat de school over alle relevante informatie van u en uw kind beschikt. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar willen we de aanmelding zo vroeg mogelijk van u ontvangen, zodat we bij het samenstellen van de groepen niet op het laatste moment voor verrassingen komen te staan.
Wellicht ten overvloede, maar uw kind mag slechts op één school ingeschreven staan.
U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden (U vindt het formulier ook onder Downloads).

Plaatsing van kleuters
Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. De ouders krijgen ongeveer drie maanden voordat hun kind vier jaar wordt, bericht van school. Nieuwe gezinnen worden gebeld en ontvangen vervolgens een postpakket met alle benodigde informatie en een intakeformulier. Hierin wordt o.a. gevraagd hoe het kind de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf doorlopen heeft en of er medische gegevens zijn die voor de school van belang zijn.
Ter kennismaking mag de nieuwe leerling maximaal vijf dagdelen meedraaien in de kleutergroep. Vanuit school wordt geadviseerd om te stoppen met het bezoeken van de peuterspeelzaal als het kind begint met de wendagen in het kleutergroep.
Deze wendagen worden gepland tijdens het intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats ongeveer een maand voordat uw kind vier wordt en tijdens dit gesprek wordt het door u ingevulde intakeformulier besproken. Ook kunt u tijdens dit gesprek vragen stellen en is er gelegenheid voor uw kind, dat bij dit gesprek aanwezig mag zijn, om een kijkje in het klaslokaal te nemen om zo al even te kunnen wennen aan de nieuwe omgeving.
De leerkracht zal zeker in het begin extra aandacht besteden aan uw kind om het op zijn of haar gemak te stellen en zijn plaatsje in de groep te laten vinden. Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door geplaatst worden, met uitzondering van de laatste schoolweken. De reden hiervan is dat de kleutergroepen op het eind van het schooljaar te vol kunnen raken, zodat de start van nieuwe leerlingen niet goed kan plaatsvinden. Bovendien veranderen de groepen na de zomervakantie van samenstelling, waardoor een nieuwe leerling te snel weer aan andere gezichten zou moeten wennen.
In september wordt er een jaarlijkse informatieavond gehouden. Alle ouders wiens kind tot eind december op school komt worden hiervoor uitgenodigd. In januari worden alle ouders van kinderen die van januari tot september vier jaar worden uitgenodigd voor een extra informatieavond.

Plaatsing oudere leerlingen
Het kan hierbij gaan om kinderen die wegens verhuizing afkomstig zijn van een andere basisschool, maar ook kan een leerling op advies en in samenspraak met een school voor speciaal (basis)onderwijs (terug)geplaatst worden. De kinderen plaatsen we in de groep die overeenkomt met de groep waarin zij op de vorige school zaten. Van die school krijgen we een onderwijskundig rapport, zodat we op de hoogte zijn van de vorderingen van de betreffende leerling op het moment van binnenkomst. De nieuwe leerling mag uiteraard van tevoren kennis komen maken met de leerkracht en de kinderen van de groep.
We zijn terughoudend in het aannemen van leerlingen van andere Oudewaterse basisscholen. Ouders die contact met ons opnemen verwijzen wij in eerste instantie terug naar de directie van de school waar het kind op dat moment staat ingeschreven. Mochten er aanwijsbare redenen zijn dat u van school wilt wisselen dan gaan wij uiteraard met u in gesprek.