Ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking is hoogbegaafd. Dat wil zeggen dat zij in ieder geval een IQ van 130 of hoger hebben. Hoogbegaafd zijn betekent echter niet alleen het hebben van een hoge intelligentie. Er dient ook sprake te zijn van motivatie en creativiteit.
Als ongeveer 2% van de bevolking hoogbegaafd is, dan is het vanzelfsprekend dat er in vrijwel iedere klas een of meerdere hoogbegaafde leerlingen zitten. Een misvatting is dat deze kinderen het erg makkelijk hebben op school doordat zij de leerstof met weinig moeite tot zich kunnen nemen. Het tegenovergestelde is helaas vaak aan de orde. Al op zeer jonge leeftijd, na een paar weken in de kleutergroep, kan de motivatie verdwijnen, doordat er niet aan de verwachtingen van de leerling wordt voldaan. Met name meisjes gaan al snel aangepast gedrag vertonen. Konden zij de mooiste poppetjes tekenen al voordat ze op school kwamen, dan is de kans groot dat zij weer gaan krassen, omdat de andere kinderen dat ook doen. Jongens uiten hun verveling veelal in negatief, druk gedrag. Dit verschil zorgt er dan ook voor dat hoogbegaafde jongens meestal sneller worden herkend in het onderwijs dan hoogbegaafde meisjes.
Een ander veel voorkomend probleem is dat hoogbegaafde kinderen niet leren leren. In beginsel komt alles hen ‘aangewaaid’. Zij hoeven hun best niet te doen om de lesstof tot zich te nemen. Wanneer zij echter moeilijkere opdrachten krijgen, blijken zij vaak niet over de juiste leerstrategieën te beschikken, waardoor ze de opdracht niet zelfstandig kunnen maken.
Aangezien deze groep leerlingen over het algemeen een hekel heeft aan herhalen en oefenen, lukt het automatiseren meestal niet. Tafels, sommen onder het tiental of woordjes leren gaat zeker niet vanzelf. Er worden vaak allerlei maniertjes bedacht om toch tot de juiste oplossing te komen. Uiteindelijk loopt de leerling hier in vast, omdat deze foefjes tot zeer ingewikkelde constructies kunnen leiden als de opdracht moeilijker wordt.
Naast problemen op leergebied ondervinden hoogbegaafde kinderen vaak problemen op sociaal en emotioneel vlak. Vaak vinden zij bij leeftijdsgenoten weinig aansluiting, omdat zij een heel andere belevingswereld hebben. Zij hebben interesse in heel andere onderwerpen dan hun klasgenoten. Bovendien zijn vrijwel alle hoogbegaafde kinderen erg gevoelig en komen diverse prikkels extra hard bij hen naar binnen.
Samen met vele andere problemen kan dit alles ervoor zorgen dat een hoogbegaafd kind zich niet lekker in zijn vel voelt zitten, zijn motivatie en creativiteit verliest en kan gaan onderpresteren.

Hoe gaan wij om met hoogbegaafdheid?
Om dit alles te voorkomen besteden wij op onze school extra aandacht aan de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Al in groep 1, als een kleuter net op school komt, begint een eerste signalering middels een intakegesprek, het laten maken van een menstekening en het invullen van een signaleringssysteem. Jaarlijks wordt dit signaleringssysteem voor iedere groep opnieuw ingevuld. Op deze manier hopen we hoogbegaafde leerlingen zo snel mogelijk te kunnen signaleren en vervolgens een passend aanbod te kunnen geven. Zij kunnen worden gecompact (het overslaan van onnodige herhalings- en oefenstof) op diverse leergebieden en krijgen verrijkings-, verdiepings- en verbredingsactiviteiten in de klas aangeboden. Mocht dit alles onvoldoende zijn of loopt een leerling tegen bepaalde problemen aan, dan kan er worden besloten deze leerling in de plusklas te plaatsen. Voorwaarde daarvoor is wel dat een leerling een intelligentieonderzoek heeft gehad waaruit een hoog IQ is gebleken of dat uit DHH (een instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen) naar voren komt dat de leerling mogelijk prestaties op hoogbegaafd niveau kan leveren.
Op onze school zijn drie plusklassen, een onderbouwgroep, een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. De onderbouw komt een keer per twee weken een uurtje bij elkaar, de overige groepen wekelijks een uur. In de plusklassen wordt o.a. aandacht besteedt aan het leren leren, het ontwikkelen van handige leerstrategieën, het stimuleren van het creatief denkvermogen en aan samenwerken. De talentcoaches, de leerkrachten die zijn geschoold in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen, leiden de plusklassen. Eventueel wordt er vanuit de plusklas werk meegegeven voor in de klas. De leerlingen van de bovenbouwgroep krijgen ook huiswerk mee naar huis.
Als een leerling in de plusklas geplaatst wordt is dit overigens geen garantie dat hij of zij hier tot en met groep 8 in blijft. Soms zien wij dat een leerling zich diverse vaardigheden eigen heeft gemaakt en de extra begeleiding niet meer nodig is. Het kan uiteraard ook voorkomen dat de prestaties van een leerling achteruit gaan. Ook dan kan er worden besloten om de leerling uit de plusklas te halen.