Sinds 2007 hebben wij op school een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit  kinderen die gekozen zijn door de leerlingen. Zij vertegenwoordigen de leerlingen van de school en behartigen hun belangen.
De leerlingenraad bestaat uit negen leerlingen, waarvan drie uit groep 6, drie uit groep 7 en drie uit groep 8. De leden van de leerlingenraad kiezen uit hun midden een voorzitter en een notulist. Zij vergaderen zes keer per jaar.
Jaarlijks komen er drie nieuwe leden uit groep 6, minstens één uit groep 7 en minstens één uit groep 8. Deze kinderen worden door hun klasgenoten gekozen.
Een leerkracht fungeert als coördinator. Hij/zij is de contactpersoon tussen de leerlingenraad en het team. 

Taken
De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van de andere leerlingen. Zij kunnen vragen stellen aan het team van leerkrachten of het team adviseren. Ook kunnen zij voorstellen doen tot verandering van zaken. Bij dit alles maken zij gebruik van de ideeën van de achterban (dit zijn de leerlingen uit groep 4 t/m 8). Zo zijn er in het verleden speelgoedkisten aangeschaft. Ook is er op advies van de leerlingenraad een gescheiden pauze voor de onder- en de bovenbouw gekomen. Bij het ontwerpen van het speelterrein van de nieuwe school speelde de leerlingenraad een actieve rol. Jaarlijks wordt de leerlingenraad betrokken bij de organisatie van het carnavalsfeest en Dag van de Leerkracht.

Werkwijze
De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen ideeën in een ideeënbus in de klas doen. Minstens drie kinderen moeten achter dit idee staan en dit mede ondertekenen voordat het in de ideeënbus komt. De ideeën worden in de klassenvergadering besproken. Als daar overeenstemming is over welke ideeën leuk en haalbaar zijn, worden deze doorgegeven aan de leerlingenraad.
Deze klassenvergaderingen worden gehouden een week voorafgaand aan de vergadering van de leerlingenraad.

Aan jou de keus
Eén keer per drie jaar wordt in de groepen 6 t/m 8 het project ‘Aan jou de keus’ gedaan. Ook dan worden er nieuwe leden voor de leerlingenraad gekozen. Het gaat dan alleen veel uitgebreider dan de jaarlijkse wisseling. De leerlingen leren eerst over de structuur van de gemeentelijke en landelijke politiek. Daarna gaan zij het geleerde in praktijk brengen. Zij richten partijen op, zij maken partijprogramma’s en kieslijsten. Ook gaan zij campagne voeren. Er komt een lijsttrekkersdebat en uiteindelijk zijn er verkiezingen. De leerlingen van groep 4 t/m 8 mogen hun stem uitbrengen. Zij stemmen dan natuurlijk op de partij die volgens hen de beste ideeën heeft.
Bij deze verkiezingen worden per groep twee nieuwe leden voor de ledenraad gekozen. Dit zijn de lijsttrekkers van de partijen die eerste en tweede geworden zijn.
In november 2010 hadden wij zelfs hoog bezoek. De toenmalige minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt leidde destijds het verkiezingsdebat en bracht gelijktijdig een werkbezoek aan onze school.