De wereld internationaliseert en om goed te communiceren in die veranderende wereld is het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met vreemde talen en kinderen uit andere landen. Onze school heeft ervoor gekozen om het Engels vanaf groep 1 aan te bieden. In de onderbouw ligt het accent op spreekvaardigheid. De kinderen leren spelenderwijs kennismaken met de taal doordat ze worden voorgelezen, liedjes en spelletjes krijgen aangeboden en kijk- en luisteropdrachten doen. In de midden- en bovenbouw spelen praktijksituaties een steeds belangrijkere rol. Het gaat daarbij om een communicatieve aanpak waarbij alle deelvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) in samenhang worden aangeboden.
Naast de Engelse lessen, waarvoor we de methode Take it Easy gebruiken, willen we het Engels ook steeds meer in context aanbieden, dat wil zeggen dat er bij andere lessen en op andere momenten Engels ook de spreektaal is.
Ons ambitieniveau betreffende het Engels is het behalen van de landelijke standaard VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs). Hierbij is het uitstroomniveau van onze leerlingen hoger dan de door de overheid vastgestelde kerndoelen, maar dit niveau blijft uiteraard afhankelijk van de capaciteit van de individuele leerling. Om dit hogere ambitieniveau te bereiken hebben wij twee geschoolde coördinatoren Engels aangesteld. In het beleidsplan Engels 2017-2022 staat beschreven welke stappen wij de komende jaren maken om het Europese keurmerk VVTO aan te vragen. Essentieel in dit beleidsplan is dat leerkrachten werken aan hun eigen mondelinge en schriftelijke Engelse vaardigheid. In dat kader volgden in het schooljaar 2017-2018 alle leerkrachten cursussen bij een native speaker van het Talencentrum van de Universiteit van Leiden en drie leerkrachten maakten een studiereis naar Canterbury in Engeland. In oktober 2018 volgt het hele team een studieweek in hetzelfde Canterbury.