Onderwijs
Het unieke van ieder kind vormt de basis van waaruit wij werken. Door kinderen te bemoedigen en te stimuleren groeit hun zelfvertrouwen en durven zij uitdagingen aan te gaan. Dit ongeacht hun ontwikkelings- of prestatieniveau.
Wij bieden de kinderen een sociaal veilige werkomgeving, waarin samenwerken met anderen essentieel is. Op structurele wijze wordt aandacht besteed aan omgangsnormen, waarden en normen. In alle groepen werken wij met positieve schoolregels en zijn er afspraken die het pesten moeten voorkomen.
De kinderen hebben op onze school eigenaarschap over hun eigen leren. Door het voeren van kindgesprekken wordt de betrokkenheid van de kinderen bij het eigen leren gestimuleerd.

Ons onderwijs is klassikaal ingericht, omdat wij er van overtuigd zijn dat kinderen daarin het meest gemotiveerd worden om zich verder te ontwikkelen. Binnen dit systeem werken wij groepsgericht en op maat. Zelfstandig werken is daarbij een essentiële werkvorm.
Wij stellen realistische, maar hoge doelen aan de kinderen. Om deze doelen te bereiken wordt op systematische wijze aandacht besteed aan de vorderingen van de kinderen. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als op klassen- en schoolniveau. Indien noodzakelijk volgen kinderen op onze school individuele leerlijnen.  
Wij zijn van mening dat alle kinderen onderwijs op onze school moeten kunnen volgen. Dit echter wel passend binnen de zorg die wij kunnen bieden en voor zover verantwoord voor de medeleerlingen, de klas als de leerkracht. Als school bepalen wij hierin onze grenzen.
Wij maken gebruiken van eigentijdse onderwijsmethodieken en we gaan doelgericht om met de beschikbare leertijd om.

Als school vormen wij een belangrijk onderdeel van de Oudewaterse gemeenschap. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Wij zoeken dan ook op actieve wijze samenwerking met Oudewaterse verenigingen, bedrijven, organisaties die goede doelen steunen  en andere belangenorganisaties.

Wij willen ouders actief betrekken bij het onderwijsproces. In eerste instantie betreft dit de ontwikkeling van hun eigen kinderen. Zo hebben de ouders op onze school inzage in de Cito-resultaten van hun kind.
Wel stellen wij het op prijs als ouders meedenken over de inhoud van ons onderwijs en de daarmee samenhangende zaken. Door deze betrokkenheid zullen kinderen zich gesteund voelen. Onderwijsinhoudelijk ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de leerkracht.
De betrokkenheid van ouders kan ook op organisatorisch en onderwijsondersteunend gebied plaatsvinden. Zo worden de ouders van onze school actief betrokken bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten en ondersteunen zij onze lessen als hulpouder.

Levensbeschouwing
Als katholieke school willen wij een draagvlak vormen voor mensen met een katholieke achtergrond. Het Nieuwe Testament is één van de vele bronnen voor de wijze waarop wij met elkaar en onze omgeving willen omgaan. Daarnaast zijn wij een school die respect heeft en aandacht besteedt aan mensen met een andere levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Onze school staat open voor mensen met een niet-katholieke achtergrond, dit op basis van wederzijds respect. Juist door de ontmoeting met andersdenkenden leren de kinderen hun eigen waarden en normen verder te ontwikkelen en zal hun wereld vergroot en verrijkt worden. Daarbij is het van groot belang dat wij de kinderen inzicht geven in en actief kennis laten maken met andere culturen en religies en de gewoonten en gebruiken die daarbij horen.