Onderwijs

ICT

In het voorjaar van 2020 en de winter van 2021 waren de scholen langdurig gesloten i.v.m. het corona-virus. Voor ons was de overstap van 'onderwijs op school' naar 'onderwijs op afstand' snel gemaakt. Dit omdat de school al veel eerder de stap had gemaakt naar digitalisering van het onderwijs. Maar het was uiteraard best vreemd dat de juf/meester nu de lesinstructies via de computer gaf en niet live in de klas. Maar ook dat wende best snel.
Als school hebben we de keuze gemaakt om digitaal te gaan werken vanwege de vele mogelijkheden die het biedt. Zo kan ons onderwijs gepersonaliseerd worden. Ook kunnen de leerlingen direct communiceren met kinderen in andere landen. Dit past bij internationalisering, een van de speerpunten in ons pedagogisch en didactisch beleid.
Onze school is al aangesloten op het glasvezelnetwerk, zodat we over een snelle internetverbinding beschikken. De school werkt geheel serverloos, wat wil zeggen dat er uitsluitend in de cloud wordt gewerkt. Alle programma's die we gebruiken zijn dan ook webbased.
In de groepen 1, 2 en 3 werken de leerlingen met iPads. Vanaf groep 4 worden er op structurele wijze Chromebooks ingezet bij het leerproces. Bij de vakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen wordt er geen gebruik meer gemaakt van leerlingboeken. Bij de verwerking van de leerstof wordt veelal gebruik gemaakt van de Chromebooks, maar ook het schrift wordt uiteraard nog gebruikt. De lesprogramma's die we gebruiken passen hun oefenstof aan op het beheersingsniveau van de leerlingen. Ze worden dus doorlopend uitgedaagd om een volgende stap te nemen in hun ontwikkeling. Via een dashboard kan de leerkracht de vorderingen van de leerlingen volgen en hen op die manier ook onmiddellijk feedback geven.
Fabienne: 'Dit jaar hebben we programmeerlessen gehad. Met scratch hebben we een doolhof gemaakt waar we ook doorheen moesten lopen.
Met Makey Makey hebben kinderen een drumstel geknutseld. Als ze op een van de kartonnen drums drukten maakte de computer het drumgeluid. Anderen maakten een vogelpaleis. De lessen gingen veel te snel voorbij. Ik verlangde steeds naar de volgende les.'

Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord. Via het programma ProWise kan de leerkracht ook verbinding leggen tussen de Chromebooks en het bord. Zo kunnen stemrondes worden gehouden, maar ook kunnen de antwoorden van de leerlingen op het bord worden getoond.
Wij vinden het als school zeer belangrijk dat onze leerlingen op een juiste en verantwoorde manier leren omgaan met internet en digitale media. We willen de digitale wereld dan ook niet afschermen voor onze leerlingen, maar hen juist wijzen op het juiste gebruik van de mogelijkheden die deze wereld biedt. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt daarom in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met het mediawijsheidproject 'Het Nationaal Media Paspoort', dat is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.