Betrokkenheid

Leerlingenraad

Op onze school werken wij met een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt vertegenwoordigt door leerlingen uit groep 6 t/m 8 onder leiding van een leerkracht. De leerlingenraad vergadert over onderwerpen en ideeën die bij de leerlingen leven. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft in de loop der jaren al het nodige bereikt. Zo wordt door de inspanningen van de leerlingenraad het afval op onze school gescheiden, worden er 10 minuten gesprekken gehouden met de leerlingen erbij, organiseren zij diverse activiteiten, feesten en vieringen mee en hebben zij inspraak gehad in het kiezen van een nieuwe methode m.b.t. wereldoriëntatie.
De leerlingenraad bestaat uit kinderen die gekozen zijn door de leerlingen uit hun klas nadat ze hebben aangegeven deel te willen nemen. Zij vertegenwoordigen de leerlingen van de school en behartigen hun belangen. De leerlingenraad bestaat uit negen leerlingen, waarvan drie uit groep 6, drie uit groep 7 en drie uit groep 8. De leden van de leerlingenraad kiezen uit hun midden een voorzitter en een notulist. Jaarlijks komen er drie nieuwe leden uit groep 6 bij. De leerlingen die in het jaar ervoor in groep 6 en 7 zaten mogen in groep 7 en 8 weer deelnemen aan de leerlingenraad als zij dit zelf willen. Uit iedere groep blijft minstens één leerling het schooljaar erna in de leerlingenraad, omdat zij weten hoe het werkt. Nieuwe leerlingen voor in de leerlingenraad worden gekozen door hun klasgenoten. Een leerkracht fungeert als coördinator. Hij/zij is de contactpersoon tussen de leerlingenraad en het team. Zij vergaderen minimaal zes keer per schooljaar. Iedere vergadering duurt ongeveer een uur.

Taken
•    De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van de andere leerlingen;
•    Zij kunnen vragen stellen aan het team van leerkrachten of het team adviseren;
•    Ieder schooljaar stellen zij zich voor in de groepen 4 t/m 8 en leggen ze uit wat ze doen en hoe een klassenvergadering eruit ziet;
•    Meehelpen organiseren met een activiteit/feest/viering;
•    Ideeën aandragen/meebeslissen over ideeën;
•    Meedenken m.b.t. onderwijsvernieuwingen bijvoorbeeld het rapport of eigenaarschap;
•    Meedenken/helpen om de school te promoten;
•    Verslag maken van de vergadering en deze in de groepen 4 t/m 8 bespreken.

Werkwijze
De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen ideeën in een ideeënbus in de klas doen. De ideeën worden in de klassenvergadering besproken. Als daar overeenstemming is over welke ideeën leuk en haalbaar zijn, worden deze doorgegeven aan de leerlingenraad. Minstens drie kinderen moeten achter dit idee staan en dit mede ondertekenen voordat het in de leerlingenraad besproken wordt.  
Deze klassenvergaderingen worden gehouden een week voorafgaand aan de vergadering van de leerlingenraad.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.