Education (the other important issues)

Leerlingenzorg

Toetsen
We maken gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem, waarmee we de ontwikkeling van de kinderen zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen. Via het Ouderportaal van ons administratieprogramma ParnasSys hebben ouders inzage in het leerlingvolgsysteem van hun kind. De bij het leerlingvolgsysteem behorende toetsen worden in de groepen 1 en 2 afgenomen op het gebied van taal en rekenen (Cito-toetsen) en in de groepen 3 tot en met 8 bij technisch lezen (Cito-toetsen), spelling (methodetoetsen en Cito-toetsen), begrijpend lezen (methodetoetsen en Cito-toetsen) en rekenen (methodetoetsen en Cito-toetsen). In groep 8 wordt ook de jaarlijkse Cito-eindtoets gemaakt.
De resultaten van de methodetoetsen (de toetsen die bij de lesboeken horen) gebruiken wij om leerlingen tussentijds de hulp te bieden die zij nodig hebben om de door de lesmethode aangestuurde leerlijnen te kunnen blijven volgen.

Opbrengstgericht werken
De resultaten van de Cito-toetsen gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren en, indien nodig, aan te passen. Hiertoe worden de resultaten halfjaarlijks geëvalueerd op zowel leerling- als groepsniveau. Dit heet Opbrengstgericht werken.

Handelingsgericht werken
De resultaten van de Cito-toetsen worden door de leerkracht besproken en geanalyseerd met de intern begeleider en de directie van de school. Met elkaar hebben we afgesproken welk niveau de individuele leerling en de groep tenminste moeten halen voor een volgende toets. Op basis van de toetsresultaten (Cito- en methodetoetsen) wordt de groep gesplitst in drie niveaugroepen (blauw, groen en rood), die allen de begeleiding ontvangen die past bij hun specifieke onderwijsbehoeften. Bij het indelen van de groepsniveaus wordt ook specifiek aandacht geschonken aan de specifieke leerlingkenmerken, de zogenaamde belemmerende en stimulerende factoren, die een rol spelen bij het volgen van onderwijs. Zo kan het zijn dat een leerling de Cito-toets rekenen op een hoog niveau maakt en in een lagere niveaugroep wordt ingedeeld omdat het voor hem van belang is om een uitgebreidere instructie te volgen dan een gelijk scorende klasgenoot.
De wijze waarop iedere groep de leerstof krijgt uitgelegd en op welke wijze de leerstof wordt verwerkt staat beschreven in een groepsplan. U vindt dit groepsplan in het Ouderportaal van ParnasSys.
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het groepsplan. Bij het technisch lezen worden er ook ouders ingezet. Deze worden geïnstrueerd door de remedial teacher.
Ook maken we gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem ZIEN!, waarmee de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart wordt gebracht.

Ontwikkelingsperspectief en doubleren
Soms kunnen leerlingen de minimale gewenste ontwikkeling van hun groep niet volgen. Als dit blijkt kan de leerling vanaf groep 6 een eigen leerlijn volgen. Dit gebeurt pas als blijkt dat een kind een beneden gemiddelde intelligentie heeft en als het kind gedurende een langere periode intensief is begeleid.
De individuele leerlijn kan in de eigen groep gevolgd worden, maar ook is het mogelijk om het betreffende vak in een andere groep te volgen. De roostertijden in de bovenbouw zijn hiertoe op elkaar afgestemd. Voor deze leerlingen met een eigen leerlijn wordt een zogenaamd ontwikkelingsperspectief opgesteld dat halfjaarlijkse wordt geëvalueerd, bijgesteld en besproken met de ouders.
In een uitzonderlijk geval, als zowel de verstandelijke   als de sociaal-emotionele ontwikkeling dit aangeven, wordt er in overleg met de ouders besloten om een kind een jaar in dezelfde groep te plaatsen. Voor deze leerlingen wordt er een aangepast programma opgesteld.

Dyslexie
Leerlingen komen in aanmerking voor een dyslexieonderzoek als in het leerlingvolgsysteem aan de hand van verschillende meetmomenten en handelingsplannen is vastgelegd dat er een achterstand is opgestreden en dat die achterstand hardnekkig is.
Achterstand wil in dit geval zeggen: leerlingen met een E-score op lezen of leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spelling. Dit moet wel op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten zijn vastgesteld, en na aanbod van extra zorg of specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden). Met hardnekkig wordt bedoeld dat de school extra begeleiding heeft gegeven gedurende tenminste twee achtereenvolgende interventieperioden van ongeveer drie maanden.


Levy: 'Mijn dyslexiebegeleidster heet Anne-Sofie. Ik oefen een keer per week spelling en lezen.
De oefeningen zijn leuk. De woorden schrijven doen we met een spelletje en we lezen een tekst.
Ik heb drie keer per week huiswerk. Dat is een dictee van acht woorden en een tekst of een boekje lezen. Lezen is soms op fouten en tijd.'


Het dyslexieonderzoek kan door ouders aangevraagd worden bij een door de gemeente aangesloten expertisecentrum. De gemeente betaalt de kosten.
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn de volgende hulpmiddelen toegestaan: digitale afname van toetsen, Daisy-spelers en voorleesapparaten. Daarnaast kan bij de Cito-toetsen - met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch lezen - extra afnametijd, vergrote teksten en toetsen in meerdere delen aangeboden worden.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.