Aanmeldformulier Basisschool St. Jozef

Dit formulier is bestemd voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Let op: een aanmelding geeft niet automatisch recht op toelating!
Gegevens kind
[1]   Toelichting gebruik Burger Service Nummer (BSN): U bent verplicht een document te tonen waarop het BSN van uw kind vermeld is, zoals:
  • een door de overheid uitgegeven document waarop het BSN, achternaam, voorletters en geboortedatum staan;
  • een uitschrijfbewijs van de vorige school dat niet ouder is dan 6 maanden waarop het BSN, achternaam, voorletters en geboortedatum staan;
  • een geboortebewijs;
  • een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente is verstrekt.
Een zorgpas is niet toegestaan als bewijs.
Gegevens voorschoolse opvang (indien relevant)
[2] VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal
Gegevens vorig onderwijs 4-12 jaar (indien relevant)
Gezin
Zijn er broertjes/zusjes? Zo ja, graag naam en geboortedatum noteren.
Contactpersonen (ouders en/of verzorgers)
Eerste contactpersoon (ouder/verzorger):
[3]  Indien er sprake is van veranderingen in het ouderlijk gezag, bijvoorbeeld bij scheiding, dan dient de school schriftelijk geïnformeerd te worden over de wijzigingen.
 
Tweede contactpersoon (ouder/verzorger)[4]: 
[4] Indien niet van toepassing s.v.p. bij alle velden n.v.t. invullen
[5]  Indien er sprake is van veranderingen in het ouderlijk gezag, bijvoorbeeld bij scheiding, dan dient de school schriftelijk geïnformeerd te worden over de wijzigingen.
 
Indien afwijkende van de gegevens van de eerste contactpersoon:
Contactpersonen
Eventueel aanvullend noodnummer
Overige bijzonderheden kind
Zijn er bijzonderheden over uw kind waarvan de school op de hoogte zou moeten zijn?
Bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen of bijzonderheden in de ontwikkeling of in het gedrag waardoor uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Peutergroep St. Jozef
Na deze aanmelding neemt de Pedagogisch Medewerker contact met u op voor verdere afstemming. Zij legt u ook de procedure uit voor de formele aanmelding bij Kind&co ludens (https://www.kindencoludens.nl/).
Ondertekening
Ondergetekenden verklaren:
  • op de hoogte te zijn van de katholieke of interconfessionele identiteit en grondslag van de school en van De Groeiling en deze te respecteren;
  • in te stemmen met de afspraken en gedragsregels zoals verwoord in de schoolgids;
  • dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Eerste ouder/verzorger:
Handtekeningenveld:
 
Tweede ouder/verzorger (indien van toepassing):
Handtekeningenveld:
 

De school en De Groeiling verklaren dat de verkregen gegevens op dit formulier vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen worden in ons leerling administratie systeem. Bij het verwerken en toegankelijk maken van de gegevens voor medewerkers van de school en voor het bestuur van De Groeiling houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking van 25 mei 2018. Wij zullen (een deel) van deze gegevens alleen delen met andere organisaties indien hiervoor een wettelijke grondslag is (bijvoorbeeld voor bekostiging van onze school) of als er een gerechtvaardigd belang is om goed onderwijs te kunnen geven (bijvoorbeeld het goed laten functioneren van digitaal lesmateriaal). Ons streven hierbij is om zo min mogelijk gegevens te delen.  Daarbij zullen wij u vooraf expliciet toestemming vragen, indien wij gegevens van uw kind zouden willen delen in het kader van extra begeleiding of onderzoek waarbij derden of specialisten van De Groeiacademie zijn betrokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacyreglement van De Groeiling.

U heeft als ouder of verzorger het recht om de door ons geregistreerde gegevens over uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij - op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.  Een verzoek tot inzage kunt u doen aan de directeur van uw school. Indien uw situatie is veranderd, waardoor de gegevens niet meer actueel zijn, vragen wij u dit door te geven aan de school.

* Verplichte velden

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.